یو سئونگ مین و لی جه میونگ گفتند: “نقطه ناشناخته تاری است … لطفاً در جاهایی که لازم دارید از آن به خوبی استفاده کنید. “