یو سئونگ مین ، با هدف لی جائه میونگ “درآمد پایه 100000 بدبو ، تأثیر توزیع مجدد درآمد صفر است”