یون گئون یانگ ، پس از گفتگوهای بین کره ای ، “هرگز ساخت نیروگاه هسته ای در کره شمالی را تشویق نکرد”