یون کیونگ یونگ “وقتی ویروس کرونا را واکسینه کنیم ، ایمنی را خیلی سریع ترجیح خواهیم داد.”