یون وون گوک ، که به عنوان معاون اول رئیس وزارت امور عمومی معرفی شده بود ، یک وکیل کیفری بود که به مدت 20 سال به عنوان قاضی خدمت کرد.