یون جونگ هون “من عاشق کیم سوک شدم ،” گاموژانگ … من سلیم را دوست دارم “