یونگ هان گون ، پسر چهارم گروه هانبو به دادگاه عالی مراجعه می کند