یونگ جین وونگ ، که ادعا می شود بی گناه است “حمله به هان دونگ هونگ” “هیچ قصد حمله یا سو abuse استفاده از قدرت”