یافتن خانه دشوار است اما فقط “قیمت شام” افزایش می یابد … مردم عادی آه می کشند