گیونگی-دو از اول فوریه ، 100،000 برنده به همه ساکنان پرداخت کرد