گونگ برنده شد “اتاق شهردار در طبقه 6 به یک لانه جنایی تبدیل شده است … باید از آن به عنوان دفتری استفاده شود که به اقدامات متقابل علیه خشونت جنسی اختصاص داده شده است.