گروه پروژه مجتمع صنعتی هوشمند سبز Daegu’Seongseo “راه اندازی … ایجاد یک مجموعه صنعتی نوآورانه در آینده