گروه مدنی پارک یک – به زودی اعلام آزار جنسی اشتباه است … دادخواست کمیسیون حقوق بشر و درخواست برخورد انضباطی توسط دادگاه