گروه زنان خواستار تشکر از شهر سئول برای تحویل تلفن همراه در پارک وون به زودی به خانواده داغدار هستند