گروه دختران اسپا ، که به عنوان K-pop تازه وارد توسط مجله Time انتخاب شده است