گالوپ ، امتیاز تایید رئیس جمهور مون 37٪ … حداقل پس از روی کار آمدن