کیونگ برنده “تالار شهرداری به عنوان سرویس ضد خشونت جنسی” در برابر Se-Hoon Oh “مرکز ایجاد پیشگیری از خشونت جامع”