کیم کی هیون “به حزب مخالف توهین نکنید و بگویید که دادرسی Baeche-la-sik Jeong Eui-yong دوباره برای مذاکره فراخوانده می شود.”