کیم کی هیون ، لی یینگ-یانگ ، گزارش “انتخاب نمایش برای بازگشت کیم جونگ اون … کسی فکر می کند این یک طرح کره شمالی است”