کیم جین “کو ته آی یون” می گوید با سلیقه همسرش شهردار سئول خواهد شد.