کیم جین ووک “تحقیق № 1 از وزارت امور عمومی ، معنای نمادین عالی است و باید به دقت مورد توجه قرار گیرد