کیم جین ووک ، مدیر روابط عمومی ، “چندین شکایت و اتهام دریافت شده است … جلسه یون سوک یول در زمان مناسب است