کیم جین واک معاون رئیس دادگستری را منصوب کرد ، “من تا آنجا که ممکن است دادستان ها را انتخاب خواهم کرد”