کیم جونگ اون “کیم مون سو ، اعتراف سیاستمداری که فقط لباس رسمی پوشیده است …