کیم جونگ اون “مشکوک به محتوای سیاسی ادبیات قطب” در برابر “امتناع از انتخابات ، سطح خودشناسی”