کیم جونگ اون “به نوعی اتحاد آن و دنگ دادانگ … این آرد سویا است”