“کیمچی روح خلاق مردم چین است … کره به خیال باخت آسیب نمی زند. “