کیفی که در تاکسی گذاشتم معلوم شد که یک کیف دارو است “…