کو گائ سوک ، یو سی مین ، برای این اتهامات عذرخواهی می کند