“کودک گریه را متوقف کرد” … ،000 20،000 تولد منعکس می شود