“کودک آزاری شرم آورترین و اجتماعی ترین مشکل تلقی می شود که باید در اسرع وقت ریشه کن شود و اقدامات جامع و طولانی مدت تهیه شود.