کنفرانس مطبوعاتی سال نو “کفر با انگشتان” تناقض “اختلاف خود گیج است”