کمیسیون حقوق بشر اقدامات انضباطی “را برای دستگیری فوری مست ها توصیه می کند … دادگاه” این غیرقانونی نیست “