کمیته حفاظت از اطلاعات شخصی 62.7 میلیون جریمه و جریمه برای 4 شرکتی که اطلاعات را به مشتریان درز می کنند ، وضع می کند