کمترین دما 11-20 درجه سانتیگراد است … این هفته هوا سرد است