کلیک کره شمالی از آمریکا برای تقویت همکاری با متحدان … کره فقط کره شمالی را نگاه می کند [뉴스분석]