کلینیک غربالگری موقت پاهای خود را از دست داده است – Segye Ilbo