کلاس به روش کوتاه در اتاق مطالعه … بازرسی فشرده از قرنطینه مدرسه