کلاسهای حضوری ، تأثیر در رشد اجتماعی و عاطفی جوانان کاهش “جهت گیری فعالیت”