کشورهای پیشرفته با مسئولیت زیادی در قبال تغییر اقلیم ، “Namola” برای تبدیل انرژی در آفریقا [세계는 지금]