“کسی که قصد سیاسی ندارد از گورستان ملی بازدید کند و چیزی شبیه به آن بگوید”