کرونا 19 بر روی Daegu Screen Golf و Pohang Bathhouse متمرکز شده است