کره شمالی ، امروز شورای عالی ملی … سازماندهی مجدد کارمندان و قوانین پس از کنفرانس حزب