کتابخانه برای معلولان ، از بین بردن محدودیت های برنامه