کبودی ، شکستگی ، برش لوزالمعده ، خونریزی در حفره شکم … والدین فرزندخوانده یونگ-یین “نمی توانند قتل خود را بپذیرند”