کاوش در بازار فانانس Hubaekje در Yasan-seo ، Jeonju شرقی