کاهش 30 درصدی در موقعیت های مدیریت NHK در ژاپن … ارتقا بهینه سازی کارکنان