کارشناس کره ای-آمریکایی با انتقاد از “عشق رئیس جمهور مون به کره شمالی” به وزارت امور خارجه پیوست