کاربران دقیق بازی در اعتراض به برنامه های غیرقانونی اعتراض خود را آغاز می کنند