“کارآموز دروغین ، پسر سرزمین مادری” چوی کانگ واک موقعیت خود را به عنوان قانونگذار از دست داد ، “من بخاطر خبر بد عذرخواهی می کنم … ما یک راه طولانی در پیش داریم”